Hüseyin K. ECE / Baharın gelişini bekleyen nergis!..

Şeyhulislâm Yahya bir gazelinde şöyle diyor:

Zaman gelür yine zerrin kadeh alur eline

Çemende nerkis-i şehlâ heman bahara bakar”

Hüseyin K. ECE / HOLLANDA-ZAANDAM

Bugünün Türkçesiyle; “Bahçede hep baharın geleceğine bakan, onu bekleyen şehlâ (baygın) bakışlı nergis, zaman gelir, eline yine altın kadeh alır (sarı sarı açılır).”

Divan edebiyatında nergis çiçeği biçiminden ve renginden dolayı kadehe benzetilir. Nergisin eline altınlı, altın renginde kadeh alması, bahar gelince açılarak bir kadeh şekline girmesi, ya da sarı sarı açılması demektir. (N. H. Onan, Divan Şiiri Antolojisi, s: 290)

Mitolojiye göre Narsisi güzel ama aşktan anlamayan bir delikanlı imiş. Onu sevenler onu tanrılarına şikayet etmişler. Aldığı ceza yüzünden bir günsuda kendi aksini görüp aşık olup. Ama ne yazık ki kendini sitayişle seyrederken suya atlayıp ve boğulmuş. Vücudu çürümüş ve yerinde göze benzer güzel çiçekler büyümüş. İşte nergiz çiçeği o çiek imiş.

Doğu efsanelerine göre Gül ile nergiz arasında bir aşk yaşanmış. Bu nlardan nergiz göz şeklşine bir çeçeğe benzetilmi, kıyamete jkadar hicran ve intizar çekmeye mahkumm edilmiş.

Bütün hu efsanelerde nergiz ile göz arasında yakın bir ilişki vardır. Sevgilinin gözü nergistir. Baygın (şehlâ) bakar, intizar çeker.

Gül hasretinle yollara tutsun kulağını

Nergis gibi kıyâmete dek çeksin intizar” Bâki.

Aceb mi tutsa el üstünde nergisi dildâr

Ezelden aralarında göz aşinâlığı var” Nâdirî” (Pala, İskender. Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, s: 388)

Nergis çiçeklerden bir çiçek. Baharın gelmesini bekliyor, kendisi hakkında uydurulan efsanelerden haberi olmaksızın. Sevgilinin gözüne benzetildiği bilmeksizin. Hem de uzun zamandan beri bekliyor.

Nergiz baharın geleceğinden de emin. Bahar eninde sonunda gelecek. Kış bitecek. –eğer varsa- karlar eriyecek. Havaya, suya ve toprağa cemre düşecek. Baharın gelmesini baygın bakışı ile bekleyen bu çiçek sevinecek. Zaten ona şehlâ (baygın) bakışlı denilmesini sebebi de baharın gelmesini beklemekten dolayı duyduğu telaş, heyecan ve şaşkınlıktır.

Baharın gelmesi ile bu çiçek de açılacak, göverecek, sarı sarı görüntüler salacak. Şair nergisin açılışını sarı bir kadehe benzetiyor. Bu hem onun rengine, hem onun açılırken aldığı şekle, hem de bir sevinç kaynağı oluşuna vurgudur. Öyle ya, ya bir bahçede, ya bir saksıda, ya tabiatta, baharla açılan çiçekler bakanlar için bir sevinç sebebi olurlar. Şair bunu baharı bekleyen nergis çiçeğinin sürûru olarak anlatıyor.

Aslında nergis burada bir semboldür. Şair baharı, onun gelişi ile toprağın, çiçeklerin, ağaçların canlanışını tek bir çiçeğin açışıyla anlatmaya çalışıyor. Yoksa tabiatta sayısız çiçek, sayısız bitki var. Şüphesiz baharda hepsi bir şekilde canlanıyor, tomurcuk ve yaprak açıyor, dal budak salıyor.

Bahar en güzel mevsim (mi) dir. Pek çoklarında göre öyle. Bahar en güzel mevsimdir. Yılı dört mevsime bölmüşler. Her bir bölümüne yaz, bir bölümüne sonbahar (güz), bir bölümüne kış ve bir bölümüne de bahar demişler. Sonra da baharı içlerinden en güzel mevsim olarak seçmişler. Bunların arasında baharın ayrı bir yeri var demişler.

Türkçe edebiyatta üzerine sayısız şiirler yazılmış, türküler söylenmiş, sevinçler, muştular, mutluluklar bahara benzetilmiş. Kültürümüzde bahar doğuşu, süslenmeyi, tazyin olmayı; sonbahar (güz), özellikle Eylûl ayı ise hüznü, üzüntüyü ve ölümü simgeler. Şairler ayrılığı, firakı ve ölümü daha çok eylûl şiirleri ile anlatmışlar. Hele de hüznü. Hüzün üzüntü, gam keder, yas veya kahrolma değil, başka bir duygudur. Biraz acı, biraz iç burukluğu, biraz da özlem. İçinde üzüntü de olan bir iç burukluğu.

Baharın üzerinde neden bu kadar duruluyor acaba?

Çünkü bahar dirilişin, canlanışın, yeniden doğuşun, uyanmanın, toparlanmanın zamanıdır.

Bahar, sanki geceden sonra fecrin doğuşu gibidir.

Bahar, kasvetli günlerin ardından sevinçli zamanları simgeler.

Bahar kamramsarlıktan sonra açılımı, umudu, ümitvar olmayı hatırlatır.

Bahar, sanki ölümdem sonra hayat. Hastalıktan sonra ifakat bulma. Baygınlıktan sonra yeniden ayılma. Hüzünden sonra sürûr. Ayrılıktan sonra kavuşma (vuslat).

Baharda tabiatın yeniden canlanışı beraberinde pek çok mesaj ve haber getirir. Demek ki kış geçici imiş. Demek ki hava soğuk olsa da, çevrede bembeyaz bir dünya olsa da hepsi geçici. İleride bahar, ileride canlanış var, ileride diriliş var. Bahar herkese; “umudunuzu yitirmeyin, gelecek daha canlı, daha güzel, daha aydınlık” der.

Baharın gelişi, aynı zamanda karamsarlığa, umutsuzluğa, iç daralmasına, iç burukluğuna bir direniştir. Zor şartlara teslim olmayıştır. Bahar güzellik, iç ferahlığı, muştudur. Onun için bahar,diğer mevsimlere göre daha çok sevilir.

Baharın gelmesini bekleyen, daha doğrusu mevsimlerin farkında olan için baharın gelişi bayram olur. Ona gönüllerde, evlerde, şiir ve yazılarda, bağ ve bahçelerde yer açılır.

Ama unutmamak gerekir ki bahar da her şey gibi ebedi değil, geçici. Onun belli bir mevsimi var. Saat, günler, haftalar geçecek bahar da geçip gidecek. Ta ki bir gün sıranın kendisine geleceği güne kadar. Yerini kardeşi yaza bırakarak.

Bu da baharın başka bir mesajı. “Ey insan aldanma benim güzelliğime, parıltılarıma, neşe ve huzur kynağı oluşuma, ben de her şey gibi faniyim, kalıcı değilim. Beni de bu ger.eği bilerek sev, gör ve değerlendir,

Tıpkı başka bir şairin dediği gibi:

Ârif isen bil ki bir gün lâlezâr elden gider

Erişir fasl-ı hâzân bağ u bahar elden gider. – Eğer bilgi ve anlayış sahibi isen bil ki; günün birinde güz mevsimi gelir, sahip olduğun gül bahçesi, bağ ve bahar elden çıkıp gider.”

Günlerinizin ve gönüllerinizin bahar mevsimi gibi olması dileğiyle…

Hüseyin K. Ece

25.02.2013

Zaandam

 

Ömür Denilen Nakit

16. Yüzyıl şairlerinden Zâtî bir beytinde şöyle diyor:

Sanmanuz kim kocalık bükdü belin Zâtînin

Nakd-i ömrün yitirmiş eğilmiş anı arar”

Hüseyin K. ECE www.huseyin-k-ece-omur

Şair Zâtî şöyle demek istiyor: “Zannetmeyin ki Zâtî’nin belini böyle ihtiyarlık bükmüştür. Hayır o ömür denilen nakiti kaybetmiş de eğilmiş onu arıyor.”

Ne kadar harika bir benzetme. Ne kadar doğru sözler.

İhtiyarlık zaten insanın belini bükmez mi?

İnsan yavaş yavaş yaşlanır, yavaş yavaş zayıflar, yavaş yavaş çöker. Giderek beli kamburlaşır, iki büklüm olur. Çalışmaktan, hızlı hareket etmekten, hatta yürümekten aciz kalır. Gücü azalır da bazen ayakta duracak mecali kalmaz.

Bu yüzden pek çok yaşlı yürüyebilmek için baston arar. Bastonuna dayanarak yürüyebilir. Bastonu olmasa düşecek hale gelir. İhtiyarlığın kimi halleri böyle.

Bunlar bilinen şeyler.

Herkesi ecel daha önce yakalamasa yaşlanınca bu durumlarla karşılaşması kaçınılmaz. Hayatın kanunu böyle, insan için belirlenen kader (ölçü) böyle.

İnsan hep çocuk kalmadığı gibi, hep genç de kalmıyor. Yaş ilerliyor, ihtiyarlık çağına ulaşıyor. Güç kuvvet gidiyor, yerine güçsüzlük ve zayıflık geliyor. Dik ve kaya gibi duran o gürbüz vücut mütevazileşiyor, yavaş yavaş eğiliyor. Nice ihtiyarların eğilip iki kat oldukları görülmüştür.

Onların belini ihtiyarlık bükmüştür. O sağlam cüsselerini yaşlılık bu hale koymuştur. Nice pehlivan yapılı gençleri ömrün sonraki yılları böylesine nahif, hafif ve güçsüz yapmıştır

Şair Zâtî bu duruma farklı açıdan yaklaşıyor.

Diyor ki: “Benim belimi büken, beni böyle iki kat eden, yere doğru eğilmeye mecbur eden ihtiyarlık, dede olmak değil. Uzaktan bana bakanlar yaşlandığım için iki kat olduğumu zannederler. Gerçek onların zannettiği gibi değil. Ben yerlerde kaybettiğim ömürü arıyorum.”

Zâtî sanki bu bir kıta şiirinde şunları da demek istiyor: “Ömür nakit para, yani servet gibidir. “Vakit nakittir” diyenlerin dediği gibi, bahası çok, değerli, kıymeti yüksek. Ama ben onu değerini bilemedim. Yerinde kullanamadım, gerekli yerlerde harcayamadım. Ömür sermayesini çarçur ettim. Har vurup harman savurdum. Altından girip üstünden çıktım. Yedim içtim, harcadım. Bu sermayenin günün birinde biteceğini düşünemedim. Gaflete düştüm, yanıldım, anlayamadım.

Gün geldi, bu değerli sermaye elimden kaydı gitti. Yavaş yavaş azalmaya başladı. Ben yine farkına varmadım, yine uyanmadım. Ama günün birinde baktım ki bu sermaye benden ayrılıp gitmiş.

Bakın dostlar, şimdi eğildim yerlerde onu arıyorum. Benim eğri, kambur, iki büklüm ama bu iki kat olmak ihtiyarlığımdan dolayı değil. Yerlerde o kaybettiğim değerleri arıyorum. Teptiğim fırsatları arıyorum. Kıymetini bilmediğim zamanlarımı arıyorum.

Bana bir ömür verilmişti. Bana bir zaman emanet edilmişti. Elime değerli bir fırsat sunulmuştu…

Ancak ben onun kıymetini anlayamadım. Öyle hızlı geçti ki… Göz açık kapayıncaya kadar… Bir saat gibi, bir gün doğuşu, bir gün batışı gibi…

Ömür sermayesi yavaş yavaş azaldı, tükenmeye yüz tuttu. Öyle bir gün geldi ki bir de baktım, onu kaybetmişim. Neden sonra anladım o kaybın değerini. Neden sonra anladım kaybettiğimin hazinenin ne demek olduğunu. Şimdi elimde baston her yürüdüğümde, iki büklüm eğilip onu yerlerde arıyorum. Siz bakmayın benim kamburuma. Bakmayın iki kat oluşuma…

Eğildim ki yerlerde ömür denilen nakit’i, hayat denen serveti, yaşantı denilen değeri, yaşam denilen fırsatı bulayım. Bütün bir ömür boyu hakkını veremediğim sermayeyi arıyorum. Derya içre olup da deryayı bilmeyen balıklar gibi, hayat içinde olup da hayatın anlamını bilmeyen gibi olamamak için, yitiğimi yeniden arıyorum.

Sanmayın ki benim belimi büken yaşlılıktır. Yerlerde bir şey arayanın beli elbette eğik olur. Ben kaybettiğim ömür denilen nakiti arıyorum, a dostlar, haberiniz ola!”

Bir başkası ömürden boşu buşuna geçen otuz yılı için şöyle diyor:

Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum

Gökyüzünde habersiz, uçurtma uçurmuşum” N. F. Kısakürek

Ömrün büyük bir bölümünü boşu boşuna, yaratılış amacından uzak, gaflet içinde geçirmek bundan daha güzel nasıl anlatılabilir. Zaman gelip geçerken, günler ardı ardına giderken, ömür yavaş yavaş tükenirken gökyüzünde uçurtma uçurmakla meşgul olmak. Yani boş işlerle meşgul olup asıl yapılması gerekenleri yapmamak.

Bir başka şair ilâhi olarak da söylenilen şiirinde gafletini şöyle anlatıyor:

Ömrün bitirmiş,

Virâne miyem,

Aklın yitirmiş,

Divâne miyem”
Ya işte böyle, şaire göre ömrünü gafletle bitirmek insanı viran eder. Böyle yapanlar aklını kullanmayan divâneden başka nedir ki?

Aklınını kullanan ömür sermayesini değerini bilir. Ömrün hakkını verir, insan olarak yapması gerekenleri yapar, kendisinden sonra kötü bir şöhret değil, iyi bir isim bırakmaya çalışır, oyun-oyalanma ile geçirmez, ömrün kendisine neden verildiği anlar ve gereğini yapar.

Ne mi yapar? Ömür sermayesinin gereği ne mi?

Cevabını N. F. Kısakürek’in kıtası versin:

Hasis sarraf, kendine bir başka kese diktir

Mezarda geçer akçe neyse, onu biriktir”

Akıllı kişi zamanında aklını kullanır da, mezarda işine yarayacak işlerle/faaliyetlerle meşgul olur. Yaşlandıktan sonra bir daha asla bulamayacağı ömür sermayesini eğilip de yerlerde aramaya kalkmaz.

Yerlerde yana yakıla ömür naktini arayanlara bir akıllı rastgelse de şöyle dese haklıdır: “Heyhat, geçti. Anlıyor musun, geçti, geç kaldın.”

Bugün bastonla olsa zoraki ayakta durabilen, iki büklüm de olsa azıcık yürüyebilen, gün gelir yere çöker kalır. Yerinden kalkamaz hale gelir. Artık yerlere ağilip ömür naktini aramayı bile beceremez. Böylesi etrafına bakar ve sonra yerinden yekinir, kalmaya çalışır, kalkamaz ve der ki, “Hele durun, şuradan bir kalkayım, neler yapacağımı size göstereceğim. Siz görürsünüz, hele şuradan bir kalkayım, neler olacak neler” der.

Der de, dediğine kendisi bile inanmaz. Der de dediğine kendisi bile güler. Boş konuştuğunu neden sonra anlar. Ona akıllı bir kimse denk gelse ve şöyle dese haklıdır: “Heyhat, geçti. Anlıyor musun, geçti, geç kaldın.”

Bu da gerçeğin itirafından başka bir şey değildir.

Bu inci gibi sözler söyleyen şair Zâtî’ye ve onun gibi ömür sermayesinin değerini ahir ömründe de olsa bilenlere selâm olsun.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>